OULUN YLIOPISTON KIRJASTOOULUN YLIOPISTO 
Suomenmaa (1929-1933)
AlkaaPäättyyKaappiLaatikkoNumero
07.07.193319.07.1933V       5    25   
12.01.193306.07.1933V       5    24   
05.08.193211.01.1933V       5    23   
28.02.193204.08.1932V       5    22   
24.09.193127.02.1932V       5    21   
25.04.193123.09.1931V       5    20   
16.12.193024.04.1931V       5    19   
26.08.193014.12.1930V       5    18   
16.04.193024.08.1930V       5    17   
05.06.192915.04.1930V       5    16